KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜ? RANTSAL BÖLÜŞÜM MÜ?

1
730

Beyoğlu Okmeydanı Fetihtepe mahallesi 3550 ada yapılması planlanan kentsel dönüşüm tam bir arapsaçına döndü. Kentsel dönüşümden uzak sanki kentsel sürgün yapılırcasına bir çalışma var Beyoğlu’nda.
Beyoğlu Belediyesi ve Çevre Şehircilik İklim Başkanlığının ortaklaşa yaptıkları çalışma mahalle sakinlerine tam bir kabus yaşamakta.
Oysaki burada yaşayan insanlar işgalci değiller.
Yaklaşık 50 yıldır burada yaşıyorlar.
Burada doğdular.
Burada büyüdüler.
O evlere gelin geldiler.
Doğup büyüdükleri evlerinde bugün polis, engeliyle karşılaştılar.
Konunun buraya gelmesi doğru muydu’? Tabi ki hayır.
Burada mutlaka bir dönüşüm yapılmalı mi? Tabi ki evet.
Mutlaka depreme dayanaklı soysal donatıları olan herkesin yerinde olduğu bir dönüşüm gerçekleştirilmeli. Ancak bu dönüşüm kentsel sürgüne dönüşmemeli. Yapılacak sa adaletli biçimde “yerinde” bir dönüşüm yapılmalıdır.
Peki sorun nerede başlıyor?
Bugün o alanda mahalle sakinlerin arasındaydım.
Bir değil birden fazla insanla görüştüm.
Yaklaşık bir yıl önce bu alanda başlanmayan kentsel dönüşüm çalışmasında anlaşma sağlanamadığına şahit olduk.
550 ile 600 binanı bulunduğu 3550 ada riskli alan ilan edilmiş, buraya kadar her şey normal.
Peki bir yıldır neden bu mahalle sakinleri ile anlaşma sağlanamadı, neden polis eşliğinde elektrikleri ve doğalgazları kesildi? Neden mahalle halkı ile Polisi karşı karşıya getirdiler?
Mahalle sakinlerinden aldığım bilgi, burada sadece dönüşüm için %17 ile anlaşma sağlanmış durumda. Buna ek olarak hiçbir sözleşme ortada yok iken orada oturan insanlardan Muvafakatname istenmekte.
Muvafakatname çoğunlukla farklı durumlarda istenilen bir izin belgesidir. Kısaca tarif etmek gerekirse üzerinde, hangi konu hakkında izin verildiğine dair yazılı belgeden ibarettir.
Peki neden muvafakatname isteniyor?
Çünkü burada oturan insanlar, 24/2/1984 Tarihi 2982 sayılı kanunla hak sahibi oldular.
Ne olmuştu bu kanunla hatırlayacak olursak; Vatandaşlar gittiler Belediyelere tapu dairelerine harçlarını yatırdılar bunun karşılığında tapu tahsis belgesi aldılar. Ve bu sayede hak sahibi oldular.
2982 sayılı kanun kapsamında halihazırda oturdukları yerler için müracaat ettiler. Belgelerini aldılar. Devletin ve vatandaşın anlaşarak, uzlaşarak tamamladıkları bir süreç sonrası; Vergilerini ödediler ve böylece devlet nezdinde gayri resmi oturdukları alanlarda resmi olarak da hak sahibi oldular.

Her şey gayet anlaşılır iken peki Belediye ne diyor?
Gelin geçmiş haklarınızdan feragat edin burayı dönüştürelim yeniden hak sahibi yapalım sizi! Neyle? 18/7/2001 tarihide çıkan 4706 sayılı kanunla. Peki bu kanun ne diyor onu biraz açalım: Belirtilen kanun üzerinde burası hazineye ait taşınmazlar olarak nitelediriliyor.

[4706 sayılı kanun : Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Ve Katma Değer Vergisi
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun]
Yani vatandaşa yeniden bir bedel öderseniz buranın hak sahibi olursunuz diyor. Haksızlık tam da burada başlıyor ve düğüm burada kilitleniyor.
Ülkemizde her zaman olduğu gibi görünen o ki vergi giyotini vatandaşın ensesinde sıralanmış durumda;
‘’2982 sayılı kanundan kaynaklanan hakinden feragat et.’’ Gel Belediyeye müracaat et, 4706 sayılı kanunla hak sahibi ol.
Bitti mi? Bitmedi;
Sonra 3606 sayılı kanun vara sırada, Çevre Şehircilik ve İklim Başkanlığına ait
Ada bazında riskli alan ilan etme kanunu.
Bugün orada mahalle sakinleri vardı. Siyasi parti temsilcileri vardı. CHP Beyoğlu ve İBB meclis üyeleri vardı.
Herkesin ortak söylemi hakimdi alana;
Gelin bunu kapalı kapılar ardından değil de şeffaf bir şekilde anlaşma zemini arayalım.
Gelin bu dönüşümü sözleşme metinlerine bağlayalım inşaatın başlangıç bitiş tarihini, vatandaşın ne kadar fark ödeyeceğini, sözleşme maddelerine yazalım. Hep birlikte burayı yenileyelim. Bayram havasıyla davullu zurnalı bir şeklide, herkesin katılımını sağlayarak örnek bir dönüşüm yapalım.
Mahalle sakinlerinden aynı zamanda Okmeydanı Fetihtepe Mahallesi Temsilcisi Diyap Karakuş: “3550 ada içerisinde bulunan rantsal dönüşüme mecbur bırakılmak isteniyor, burada yaşayan mahalle sakinleri olarak mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz!” diyor ve ekliyor:
Bu iş bundan bir sene öncesinde usulsüz tebligatlar göndererek halkı korkutarak, evlerimizden çıkın diyerek hatta sonrasında gerek yazılı, gerek görsel medyada, yer alan, silahlı mafya tetikçileri ile mahalleyi basarak. Zorbalığa kadar varmıştır! Şimdi de bizlerin halkın onurlu mücadelesi karşısında köşeye sıkışan Beyoğlu belediyesi ve Başkanı Haydar Ali Yıldız insanların elektriğini doğalgazını ve suyunu, binlerce polis ve zabıta eşliğinde kesmeye gelmiştir.”
Hem muhalefet hem halkın talepler de gayet makul..
Gelin bu mahalleyi hayalet alanına çevirmeyin..
Elli yıldır birlikte yaşayan komşuyu, komşuya düşman etmeyin.

Gelin vatandaşla POLİSİ karşı karşıya getirmeyin..
Gelin vatandaşla TEDAŞ çalışanları karşı karşıya getirmeyin.
Gelin vatandaşla İGDAŞ çalışanları karşı karşıya getirmeyin
Gelin burayı Sulukule, Ayazma, Fıkırtepe yapmayalım.
Gelin burayı rantsal dönüşümden uzak kentsel yenilemeye dönüştürelim
Gelim Muhalefeti’de, Mahalle’liyi de, herkesi katın.
Kapalı kapılar ardında değil halka açık şeffaf, sözleşme maddelerini yazarak. Barınma kahtır deyim bunu siyaset üstü tutun, davullu zurnalı bu dönüşümü yapın.
Yarın çok geç olmadan…

YAZIDA BAHSİ GEÇEN KANUN MADDELERİ:

KONUT İNŞAATINDA VE KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERDE YAPILACAK YATIRIMLARDA VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNA VE MUAFLIKLARI TANINMASI HAKKINDA KANUN

Kanun Numarası : 2982
Kabul Tarihi : 24/2/1984
Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 1/3/1984 Sayı : 18328 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 23 Sayfa : 46
Amaç:
Madde 1 – Bu Kanunun amacı, konut inşaatı ile kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak yatırımların, vergi, resim ve harç istisna ve muaflıkları yoluyla, teşvikidir. Kapsam: Madde 2 – Bu Kanun hükümlerine göre uygulanacak istisna ve muaflıklar; veraset ve intikal vergisi, damga vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, emlak vergisi, harçlar ve resimler ile Belediye Gelirleri Kanunu gereğince alınan vergi, resim ve harçları kapsar. Arazi, arsa tedariki:

AZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ
KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

Resmi Gazete Tarihi : 18/07/2001
Resmi Gazete No : 24466
Kanun No : 4706
Amaç(*)
Madde 1 – (4916 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle değişen madde Yürürlük; 19.07.2003) Bu Kanunun amacı; Hazineye ait taşınmazların daha kısa sürede ekonomiye kazandırılmasıdır. Bu Kanunda geçen Bakanlık deyimi Maliye Bakanlığını ifade eder.(**)
(*) (4916 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle değişmeden önceki başlık) Amaç ve tanımlar
(**) (4916 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle değişmeden önceki madde) Bu Kanunun amacı; Hazineye ait taşınmaz malların daha kısa sürede ekonomiye kazandırılması ve Bakanlar Kurulu kararı ile satış kapsamına alınan Hazineye ait taşınmaz malların satış işlemlerine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.
Bu Kanunun uygulamasında;
a) Bakanlık: Maliye Bakanlığını,
b) Kurul: Bakanlar Kurulu kararı ile satış kapsamına alınan Hazineye ait taşınmaz malların satışa sunulmasında karşılaşılan sorunları çözüme bağlamak, kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak, satışı uygun görülenleri Bakanlar Kuruluna teklif etmek, değer tespit ve ihale komisyonlarının görev sürelerini belirlemek üzere, Maliye Bakanlığı Müsteşarının veya görevlendireceği Müsteşar Yardımcısının başkanlığında Maliye Bakanlığı Millî Emlak Genel Müdürü ve Yardımcısı, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürü, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürü, Kültür Bakanlığı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü, Turizm Bakanlığı Arazi Tahsis Komisyonu Başkanı, Orman Bakanlığı Orman ve Köy İlişkileri Genel Müdürü ve Orman Genel Müdürü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürü ve Arsa Ofisi Genel Müdüründen oluşan Hazine Taşınmaz Malları Satış Koordinasyon Kurulunu,
c) Değer tespit komisyonu: Bakanlar Kurulunca satış kapsamına alınan Hazineye ait taşınmaz malların değer tespit işlemlerini yapmak üzere, taşınmaz malın satışının yapılacağı il veya illerde; il defterdarının başkanlığında, millî emlak dairesi başkanlığı kurulan yerlerde millî emlak dairesi başkanı ve emlak müdürü, olmayan yerlerde millî emlak müdürü, taşınmaz mal mülhak ilçede ise ilçe mal müdürü, bayındırlık ve iskân il müdürü, tarım il müdürü, kültür il müdürü, turizm il müdürü, orman işletme müdürü, orman ve köy ilişkileri başmühendisi, tapu sicil müdürü, kadastro müdürü, ilgili belediye başkanı, Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği il koordinasyon kurulu sekreteri (taşra teşkilâtı olmayan illerde Birlik tarafından önerilen temsilci) ve il emlakçılar odası veya derneği başkanından oluşan komisyonu,
d) İhale komisyonu: Değer tespit komisyonlarınca değeri tespit edilen taşınmaz malların satış ihalesini yapmak üzere;satışın yapılacağı taşınmaz malın bulunduğu il veya illerde il defterdarının veya millî emlak dairesi başkanlığı kurulan yerlerde millî emlak dairesi başkanının başkanlığında, emlak müdürü, olmayan yerlerde millî emlak müdürü, taşınmaz mal mülhak ilçede ise ilçe mal müdürü, bayındırlık ve iskân il müdürü ile kadastro müdüründen oluşan komisyonu,
İfade eder.

Kanun Numarası : 6306
Kabul Tarihi : 16/5/2012
Yayımlandığı Resmî Gazete : Tarih : 31/5/2012
MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere dair usul ve esasları belirlemektir. Tanımlar MADDE 2- (1) Bu Kanunun uygulanmasında; a) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını, b) İdare: Belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeleri, bu sınırlar dışında il özel idarelerini, büyükşehirlerde büyükşehir belediyelerini ve Bakanlık tarafından yetkilendirilmesi hâlinde büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçe belediyelerini, c) Rezerv yapı alanı: Bu Kanun uyarınca gerçekleştirilecek uygulamalarda yeni yerleşim alanı olarak kullanılmak üzere, TOKİ’nin veya İdarenin talebine bağlı olarak veya resen Bakanlıkça belirlenen alanları,1 ç) Riskli alan: Zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan, Cumhurbaşkanınca kararlaştırılan alanı,2 d) Riskli yapı: Riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı ilmî ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapıyı, e) TOKİ: Toplu Konut İdaresi Başkanlığını, ifade eder.

1 YORUM

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here